[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

T Y P O L O G I E

 

Monoblokový objekt typ 15 000 - Dolomity

Díky ideálním geografickým a geologickým podmínkám se vyznačuje Alpský val velkým množstvím tvrzových objektů, jejichž množství nemá v porovnání s jinými pevnostními systémy obdobu.

Výstavba opevnění se v průběhu let řídila tzv. oběžníky, které stanovovaly základní požadavky na výstavbu opevnění. Samotná konstrukce jednotlivých tvrzí a samostatných objektů se následně odvíjela od konkrétních geografických podmínek v daném místě. V průběhu let byly pro výstavbu opevnění vydány tři hlavní oběžníky (circolare) a několik dalších, které měly spíše formu dodatků.

TYP 200

První opevnění budované na hranicích Itálie vycházelo svými zásadami z oběžníku (circolare) 200, který vyšel v lednu 1931. Obsaženy v něm byly zásady pro budovaní opevnění, hlavní cíle pevnostních staveb, jejich podoba a výzbroj. Hlavním cílem bylo přehradit všechna schůdná místa na na hranicích a účinně tak zastavit postupujícího nepřítele již v prvních fázích útoku. Velký důraz byl kladen především na maskování objektů.

TYP 7000

Nový oběžník  (zásadní) vyšel v srpnu roku 1938 a načasování nebylo náhodné. Mezinárodní situace pozvolna houstla a Evropou se šířilo očekávání nového válečného konfliktu. Hlavním cílem oběžníku bylo urychlit pokud možno co nejvíce výstavbu opevnění na nejohroženějších úsecích a uzavřít i poslední volné průchody mezi horskými masivy. To se projevilo především na požadavku stavět opevnění co nejrychleji, bez ohledu na kvalitu. Stavěny měly být především menší objekty pro přímou palbu, s minimem pancéřování a omezeným komfortem pro posádku.

TYP 15 000

Poslední oběžník vychází na sklonku roku 1939, je spojen především se zintenzivněním opevňovacích prací na všech úsecích, s budováním záchytných linií hluboko v týlu a především s výstavbou nových opevnění na hranicích s Rakouskem. Projektovány jsou velké (občas téměř gigantické) stavby, jak v podzemí, tak monoblokového typu. Stavěny jsou však většinou z prostého betonu. Na pancéřové prvky dochází pouze v nejohroženějších prostorech. Některé typy pancéřových prvků se ztrácejí úplně. Velká pozornost je věnována protitankové obraně.

Alpský val netvoří pouze samotné bojové objekty a tvrze, i když právě nim je věnována většina pozornosti na těchto stránkách.Současně s bojovými objekty, bylo stavěno velké množství podpůrné infrastruktury. Tu je možné rozdělit následujícím způsobem:

Níže uvedená fotografie podává ucelený přehled o infrastruktuře budované pro potřeby opevnění. Zcela vlevo na horizontu se nacházela horní stanice lanovky (nyní zničena výbuchem), od ní vedou ve třech směrech vojenské cesty k jednotlivých úsekům linie opevnění. Dole na snímku se nacházejí opevněná kasárna pro posádku objektů, nad nimi na úrovni cesty se nachází podzemní úkryt, na horizontu nad ním se na nejvyšší kótě nachází jedna z tvrzí. Dobře maskovaný kulometný objekt je lehce patrný jako "malý hrbol" na pravém svahu kóty.

Velkým specifikem Alpského valu je velký důraz, který byl staviteli kladen na maskování objektů. Především objekty stavěné podle zásad oběžníku 200 bývají často zcela zabudované do skalnatého terénu a jejich identifikace je tak značně složitá. Novější stavby pocházející z posledních let výstavby sice notně přibraly na velikosti, především v nadzemních partiích, ale i tak bylo často přistupováno k velice tvůrčím způsobům maskování.

 

 

HOME  ]

e-mail: valloalpino@seznam.cz