[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Lago del Predil

 

V okolí jezera Predil, které se nachází na hranicích se Slovinskem se zachoval uzávěr Alpského valu, který zde tvořil týlové postavení pevnostní linie. V době svého vzniku se nacházel hluboko ve vnitrozemí Itálie a tvořil překážku při postupu ve směru na Chiusaforte. Blízkost současných hranic poněkud klame. Primárním očekávaným směrem útoku nebyl přechod přes Predilský průsmyk ze současného Slovinska, ale právě naopak. Předpokládaným směrem postupu nepřítele bylo údolí od Cave del Predil. Původně zde byly vybudovány tvrze typu 200, jejichž výzbroj tvořily těžké kulomety. Dodatečně byly dobudovány monoblokové tvrze typu 15000 pro těžké kulomety a jedna navíc byla vyzbrojena protitankovým kanónem. Jedna ze starších tvrzí byla navíc dodatečně podstatně rozšířena o novou část typu 15000.

Opera 8

Opera 8 byla vybudována vysoko ve skalním masivu nad křižovatkou silnice vedoucí z  Cave del Predil ve směru Chiusaforte a Predilský průsmyk (nyní SP76 a SS54) Původně disponovala pravděpodobně pouze dvěma těžkými kulomety umístěnými v mohutných třídílných střílnách staršího typu. Později byla přistavěna do úpatí skály větší tvrz typu 15000 s výzbrojí těžkých kulometů. Všechny střílny tvrze jsou zazděny a většina z nich je navíc poměrně dobře maskována. Vstup do tvrze se nám nepodařilo najít.


Zobrazit místo Vallo alpino - Italy - visited na větší mapě

Opera 10

Monoblokový objekt typu 15000 se nachází na ostrohu nad silnicí SP76 přibližně půl kilometru od výše popsané křižovatky. Hlavní výzbroj tvořily těžké kulomety, které působily do prostoru níže položené silnice, postřelovaly také hladinu jezera a protilehlý svah se silnicí vedoucí do Predilského průsmyku. Pouze některé z nich byly vybaveny moderní pancéřovou střílnou, zbylé střílny si musely vystačit pouze se slabší pancéřovou deskou. Celý objekt je velice dobře maskován, všechny střílny byly zazděny a potaženy maltou, která velmi dobře posloužila jako maskování. Také vchody jsou zazděny, pouze v jednom z nich je vyražen menší průlez. Interiér je zbaven veškerého vybavení kromě několika pancéřových dveří a lafet ve střílnách.

Opera 11

Monoblokový objekt typu 15000 blokoval silniční most vedoucí pres řeku vytékající z jezera Predil a jeho okolí a uzavíral tak komunikaci vedoucí z Cave del Predil do Predilského průsmyku. Střílny byly určeny pro přímou palbu těžkých kulometů, které byly umístěny v moderních pancéřových střílnách. Nejbližší střílna u silnice byla určena pro protitankový kanón. Ve stěně objektu byl umístěn otvor pro osazení kanónu. Monoblok disponoval dvěma vchody. Kvůli geografickým podmínkám byl objekt rozdělen do několika výškových úrovní. Poněkud neobvyklé je také zalomení hlavní ubikace. Jak je tomu obvyklé u objektů typu 15000 je i tento velmi dobře maskován.

Opera 13

Ve druhé levotočivé serpentině silnice vedoucí z Predilského průsmyku se nachází pěchotní tvrz patrně typu 200. Ve skalní stěně jsou viditelné dva dobře maskované otvory, přičemž se pravděpodobně jednalo o vchod a jednu střílnu. Ze samotné silniční zatáčky vede starší komunikace, která byla blokována pomocí dvou betonových objektů patrně s kulometnou výzbrojí. Obě střílny jsou zazděna. Objekty jsou v současné době poněkud zastavěny protilavinovými zátarasy. Do výše položeného objektu byl vstup možný z týlu, vchod je však zazděný a v současné době je v něm zatím vyražena příliš malá díra na to, aby bylo možné si interiér prohlédnout.

Těsně u hranice se Slovinskem se nad první levotočivou zatáčkou nachází kasárenská budova, nelze však jednoznačně určit, že se jedná o stavbu z tohoto období. Další tvrz by se navíc měla nacházet přímo nad nyní již nefunkční celnici ve skalní stěně (severně od celnice). Pomocí dalekohledu se ji však nepodařilo lokalizovat.

V daném prostoru se navíc nacházejí pozůstatky dvou dělostřeleckých baterií, které pochází z období, kdy toto území patřilo Rakousko-Uhersku. Přímo pod průsmykem se u silnice nachází Batterie Predilsattel (1897 - 1899). Hlavní dělostřelecká výzbroj byla umístěna v pancéřových kasematách, které jsou však dnes bohužel vytrženy. Svojí palbou směřovaly na silnici vedoucí od Chiusaforte do Cave del Predil. Přímo u jezera se jižně od Opery 10 nachzel další objekt blokující stejnou komunikaci. Jednalo se o Werk Railb See (1885 - 1887) s poměrně silnou výzbrojí. Do dnešních dnů se však bohužel z celé stavby příliš nedochvalo. V relativně dobrém stavu zůstal pouze blouklaus uzavírající rokli západně od fortu a část podzemní komunikace, která ho spojovala se zbytkem fortu.

 

 

 

HOME  ]

e-mail: valloalpino@seznam.cz