[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

V A L L O   A L P I N O

Chorvatsko

 

Na území současného Chorvatska se nachází pouze malá část Alpského valu. Řada objektů se však zachovala v poměrně dobrém stavu a to včetně mohutných tvrzí nad Rijekou. V předválečném období byl silně opevněn přístav Zadar a následně v průběhu války také řada dalších důležitých přístavů.

Pokud pomineme opevnění zadarské enklávy, nachází se popisované opevnění v prostoru Rijeka - Klana - Gomance (hranice se Slovinskem). První opěrný bod, který se nachází částeně také na území Slovinska nesl název Ermesburgo a tvořily ho dvě tvrze typu 200, které blokovaly přístupy na planinu Gomance ze severovýchodu od Klanske police. Údolí mezi nimi bylo přehrazeno protitankovou překážkou. Na severní straně údolí (na území Slovinska) se nacházela tvrz vyzbrojená těžkými kulomety a především dvěma protitankovými kanóny a malá odolná kasárna. Na protilehlé straně umístěná tvrz disponovala pouze kulometnou výzbrojí. Přístup na planinu z východu blokoval opěrný bod Val Rauno, který disponoval třemi tvrzemi typu 200 s kulometnou výzbrojí a pouze jediným objektem s protitankovým kanónem. V bezprostřední blízkosti bylo několik odolných kasáren. Na samotné planině Gomance ze nacházely další kasárenské budovy a v týlu na kótě Katalin (1083 m.n.m.) také pozorovatelna. Silně opevněno bylo také předpolí opěrných bodů. Přímo na hranicích byla budována u důležitějších komunikací, které procházely jinak velmi neschůdným a nepřehledným terénem, kasárna jednotek GaF a dále za nimi poměrně souvislá linie zesíleného polního opevnění a řada odolných kasárenských objetků. Hlavním cílem bylo blokování přístupů k Ilirské Bistrici.

Strategicky důležitý byl průsmyk na západní straně planiny Gomance, na současných mapách označovaný jako Paka. Silnici, která k němu vedla z jihovýchodu (od obce Klana) byla blokována opěrným bodem v osadě Mlake s označením Val Malacca. Jeho tři tvrze typu 200 blokovaly přístupy k silnici z východu. K dispozici byl protitankový příkop. Jedna z tvrzí byla vyzbrojena mimo jiné dvěma protitankovými kanóny. Ostatní disponovaly pouze výzbrojí kulometnou. Na předpolí se opět nacházelo větší množství zesíleného polního opevnění.

 

Pozorovatelna tvrze Monte Lesco - Rijeka

 

Na další opěrné body lze narazit až v okolí obce Klana, ve které se nachází také větší množství kasárenských objektů, které nelze přehlédnout. Východně od obce, ve směru k bývalé hranici se po řadě kasáren nachází opěrný bod Studena. Tvořily ho dvě tvrze typu 200 blokující silnici v úzkém zářezu údolí. K dispozici byla pouze kulometná výzbroj. V okolí se nachází řada objektů zesíleného polního opevnění. Jihovýchodním směrem lesem vede zachovalá linie protipěchotních překážek a na hranici lesa by měla být k nalezení také řada podzemních úkrytů provedených ve hrubém výlomu.

Jižně od obce Klana byl vybudován silný opěrný bod označovaný jako Židovje (Monte Murato). Kromě několika odolných kasáren a protitankového příkopu se zde nacházely 4 tvrze typu 200, které blokovaly komunikace vedoucí z údolí řeky Rječina, resp. od obce Marčelji. Pouze jediná tvrz zde disponovala protitankovou výzbrojí (2x47mm), ostatní byly vyzbrojeny pouze těžkými kulomety.

Tímto opěrným bodem končí zdejší permanentní opevnění. Ráz terénu se zde výrazně mění a přechází do hustě zalesněné, obtížně schůdné, krasové krajiny, kterou bylo možné bránit pouze pomocí zesíleného polního opevnění. To bylo budováno v blízkosti komunikací až po obec Matulji u Jaderského moře.

K samotné Rijece vedl úzký pobřežní koridor, který byl pouze obtížně hájitelný. V samotné Rijece hranice probíhala řekou Rječinou, městské části Trsat a Sušak tak byly v meziválečném období v jugoslávských rukou. Pevnostní výstavba probíhala ve směru východ - západ. Na hřbetu Sveta Katerina (na jižních svazích kaňonu, který vyhloubila řeka Rječina) byly vybudovány dvě dělostřelecké tvrze S. Cateria A a B typu 200, které byly schopné svojí palbou postřelovat celé údolí řeky až po její ústí do moře. Dále západní směrem byla vybudována modernější tvrz typu 15000 "Monte Lesco", kde se zároveň lomila linie opevnění směrem zpět k moři. Jedná se také o poslední stavebně dokončenou tvrz. Další, ovšem již pouze rozestavěné se nacházejí na svazích Vrhaku a Vršaku (prostor obce Drenovac). Přičemž stavebně nejdále se dostala výstavba na Vršaku, kde se podařilo osadit i několik pancéřových prvků. Ještě dále bylo ve výstavbě ještě několik objektů, jejichž pozůstatky však již zmizely pod moderní městskou zástavbou.

Po obsazení Jugoslávie bylo pokračováno dále ve zdokonalování zdejší obrany. Nové monoblokové objekty typu 15000 vyrostly na jihovýchodní straně města jižně od kóty Sv. Križ (213 m.n.m.). Dokončen tak byl pevnostní prstenec kolem města, který byl dále zesilován pomocí polního opevnění a malých kulometných pevnůstek, které vyrostly podél celého hřebene na linii Sv. Križ - Trsat - Sveta Katerina a dále severozápadním směrem podél údolí řeky Rječiny ve směru Klana.  Později v průběhu války pokračovaly v zesilování obrany také německé jednotky.

Další uzávěrové pevnůstky byly budovány v průběhu války dále od města na důležitých komunikačních uzlech (na bývalém jugoslávském území). Zde tak dochází k důkladnému promíchání objektů jugoslávského opevnění budovaného těsně před vypuknutím války, opevnění italského a později také německého.

 

Čtyřstřílnová kopule pro těžký kulomet - Zadar

 

Druhá linie opevnění v prostoru Rijeka - Ilirska Bistrica byla budována v prostoru Bregi - Dolica - Zvoneća - Pasjak. Jednalo se o opevnění uzávěrového charakteru blokující důležité komunika a železniční trať Rijeka - Terst. V blízkosti prvních dvou jmenovaných míst byly vybudovány pouze odolné kasárenské objekty a zesílené polní opevnění s řadou kulometných hnízd. V prostoru Zvoneća a Pasjak se nacházelo silnější opevnění, které se v obou případech skládalo ze čtyřech tvrzových objektů typu 200 s kulometnou výzbrojí, které blokovaly komunikace vedoucí k Terstu. Silnější obrana v tomto prostoru nebyla nutná díky velmi neschůdnému krasovému terénu.

Z hlediska členění Alpského valu popisované opevnění spadá do XXVI. sektoru "Carnaro" se sídlem v Ilirské Bistrici a XXVII. sektoru Fiume (Rijeka).

Následující mapa zachycuje základní rozložení objektů Alpského valu na území Chorvatska.

 


Zobrazit místo Vallo alpino - Chorvatsko na větší mapě

 

Podrobný popis

 

 

 

HOME  ]

e-mail: valloalpino@seznam.cz