[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Linie Strane - Orehek

 

Bojový objekt tvrze 4

Patrně nejsilnější uzávěr na území Slovinka se nachází ve druhé linii opevnění v prostoru Strane - Velika Brda - Hruševje - Orehek - Varda. Skládal se pravděpodobně z pěti navzájem navazujících opěrných bodů, které nesly jméno italského generála - Gen. A. Cascino, který velel jednotkám bojujícím na sočské frontě v průběhu 1. světové války, především v prostoru Gorizie (zemřel na následky zranění v roce 1917). Opěrné body byly označeny jako Cascino A - E.

Opevnění blokovalo v podstatě jedinou pohodlnou cestu ve směru Ljubljana - Postojna - Terst (popř. Gorizia). Obrana se zde na severu mohla opřít o strmé hřebeny Nanosu, odkud pokračují těžko průchodné náhorní plošiny s nadmořskou výškou mezi 1100 - 1300 metry. Jižním směrem se však táhne poměrně rovinatý nezalesněný terén v nadmořské výšce okolo 600 metrů, který představoval vhodný nástupní prostor s množstvím komunikací. Z hlediska obránců se situace o něco zlepšila až jižně od osady Orehek, kde opět začíná těžko průchodná pahorkatina krasového charakteru. Dále jižním směrem se nachází také poměrně silný uzávěr v okolí města Pivka, kde bylo nutné blokovat důležitou železniční trať a komunikace ve směru Rijeka a Terst a to i za pomocí silně vyzbrojené dělostřelecké tvrze.

Jednotlivé nalezené bojové objekty jsou popsány ve směru od severu k jihu. Originální číslování neznám, proto budou tvrze a samostatné objekty číslovány chronologicky podle umístění v terénu. Celá linie je zachycena na níže umístěné mapě.

 

Opěrný bod Strane

Na samotném severním konci linie opevnění byl vybudován silný opěrný bod, jehož většina objektů se nacházela severně od obce a blokovala poslední možné průchody pod úbočími masivu Nanosu.

Tvrz 1

Dva mohutné objekty pro těžké kulomety spojené podzemní komunikací byly vybudovány na jihozápadním konci táhlého návrší severně od obce Strane. Jeden působil svojí palbou po straně hřebene směrem k nepříteli, druhý směrem do týla postavení. V rámci poválečných přestaveb pro potřeby jugoslávské armády došlo ke značným úpravám interiéru. Původní vchody byly zazděny a opatřeny střílnami vytvarovanými z prostého betonu. Naopak vedle původní střílny severního objektu, která byla zazděna, byl vyražen nový vchod. Napojení na podzemí je řešeno pomocí šachty se stoupačkami. Druhý objekt disponuje malým vchodem ve svahu. Oba vchody jsou uzavřeny (druhý zmiňovaný důkladněji), celá tvrz se totiž nachází na aktivní pastvině. Poměrně masivní ohradníky jsou pod napětím.

Monoblok 2

Severním směrem před tvrzí 1 se na hraně lesa nachází malý monoblokový objekt, který je zcela zapuštěn pod úroveň terénu. Jeho hlavní výzbroj byla umístěna ve čtyřstřílnové pancéřové kopuli (pro dva těžké kulomety). Přímý vchod nebyl nijak chráněn, jeho okolí však bylo přímo postřelováno těžkým kulometem ze sousední tvrze 3. Interiéru dominuje velký kasárenský sál a několik menších prostor pro skladování munice, zásobníky s vodou apod. V poválečném období proběhla uvnitř těžba železných traverz ze stropnice. V rámce následné reaktivace však byl patrně interiér vyčištěn od odpadu. Jediným zachovalým pancéřovým prvkem je tak kulometná kopule.

Tvrz 3

Na táhlém hřebeni jihovýchodně od výše popsaného objektu se nacházejí nedaleko od sebe dvě neobvyklé tvrze. Tvrz číslo 3 se skládá z jediného poměrně malého objektu. Jeho výzbroj tvořily dva těžké kulomety. Jeden z nich byl umístěn v pancéřové jednostřílnové kopuli a bočně postřeloval sedlo směrem k monobloku 2. Druhý byl umístěn ve třídílné kulometné střílně a působil směrem po hřebenu k sousední tvrzi 4. Vstup do kopule je v současné době zazděný.

Vstup do tvrze 3

Po schodišti je možné sestoupit do podzemí tvrze, které je neobvykle velké, nacházejí se zde kasárna, různé skladovací prostory a strojovna. Patrně až v rámci poválečných úprav byl z jedné z chodeb ražen nouzový východ.

Tvrz 4

Tvrz 4 se podobá výše popisované. Také zde byla tvořena jediným bojovým objektem pro dva těžké kulomety ve třídílných střílnách staršího typu. Svojí palbou působily bočně po hřebeni a směrem do týlu postavení. Kromě vchodu v samotném objektu bylo možné do podzemí vstoupit také z objektu strojovny, která byla umístěna v samostatné stavbě. V blízkosti byla vybudována také menší opevněná kasárna. Interiér se dochoval ve velice dobrém stavu

Tvrz 5

Východně od obce Strane byla vybudována větší tvrz, která se skládala ze dvou bojových objektů, které byly umístěny ve dvou výškových úrovních. Horní objekt kromě vchodu disponoval jednostřílnovou kopulí pro těžký kulomet. Ten postřeloval bočně sedlo a silnici ve směru k tvrzi 4. Svahem dolu odtud klesá dlouhá chodba se schodišti, která byla vybudována ve výkopu a následně zahrnuta zeminou. Zde byl umístěn velký bojový objekt. Jeho hlavní výzbroj tvořil protitankový kanón umístěný za mohutnou pancéřovou deskou a těžký kulomet ve třístřílnové pancéřové desce staršího typu. Tato výzbroj působila bočně po svahu jihovýchodním směrem a blokoval řadu cest vedoucích v tomto prostoru včetně silnice od obce Šmihel pod Nanosom. Tvrz se zachovala ve velice dobrém stavu, pouze vstup do pancéřové kopule je zazděný.

Monoblok 6

U cesty vedoucí z obce Strane ve směru Velika Brda se přibližně 250 metrů od zástavby nachází ve svahu monoblokový objekt, který byl vyzbrojen dvěma těžkými kulomety pro boční palbu. Pro palbu severním směrem byla ve stropnici umístěna pancéřová jednostřílnová kopule, která byla v poválečném období vytržena, dodnes se zde však převrácená nachází. Jižním směrem působil kulomet ze třídílné střílny staršího typu. Interiér objektu není přístupný.

Vytržená kopule pro těžký kulomet

V týlu postavení pod silnicí Strane - Malo Ubeljsko se nachází velitelský objekt, který byl opatřen pozorovacím zvonem. Ten byl však v poválečném období vytržen a interiér utrpěl také další poškození.

 

 

 

Opěrný bod Velika Brda

Centrální část linie se nachází v plochém terénu, kterým vede řada polních cest a relativně kvalitních komunikací. Zároveň se nejednalo o příliš vhodný terén pro výstavbu stálého opevnění. Řešení spočívalo ve vybudování linie menších pevnůstek, které byly umístěny pod úrovní terénu a svojí hlavní výzbroj měly umístěnou v pancéřových jednostřílnových kopulích pro boční palbu.

Monoblok 9 - dobře maskovaná jednostřílnová pancéřová kopule pro těžký kulomet

Monoblok 7

Monoblok 7 byl vybudován u silnice Strane - Velika Brda na západním úpatí mírného návrší Jakovšce (560 m.n.m.). V současné době je zcela zahrnut zeminou. Výzbroj patrně tvořily dva těžké kulomety umístěné v pancéřových kopulích působících obousměrně do boků linie. Dle zachovalých zbytků lze jednoznačně určit, že severní kopule byla vytržena.

Monoblok 8

Přibližně 150 metrů od obce Velika Brda se nad prudkou levotočivou zatáčkou nachází další monoblokový objekt. Jeho bojová část je značně poškozena trháním pancéřových prvků. Umístěna zde byla jednostřílnová kopule pro těžký kulomet, druhou zbraň není možné identifikovat (patrně se jedná další pancéřovou kopuli, některé zdroje uvádějí protitankový kanón). Interiér je značně poškozen trháním profilů ze stropnic, kasárna jsou navíc zatopena vodou.

Monoblok 9

Typový objekt pro dva těžké kulomety umístěné v jednostřílnových kopulích se nachází na návrší nad cestou vedoucí z obce Velika Brda východním směrem. Celý objekt je zapuštěn pod úroveň terénu. Severní kopule je stále na svém místě a z venčí je výborně maskována. Druhá však byla v poválečném období vytržena. Interiér je zcela zatopen.

Monoblok 10

Typový bojový objekt pro dva těžké kulomety v pancéřových zvonech se nachází na kravínem jižně od obce Velika Brda. Veškeré pancéřové prvky jsou vytrženy a interiér je zatopen. V okolí se nachází intenzivně využívaná pastvina.

 

 

 

Opěrný bod Hruševje

Opěrný bod Hruševje se skládá ze dvou tvrzí a jednoho velitelského objektu s pozorovacím zvonem. K dispozici zde byla také malá opevněná kasárenská budova, která se nachází u cesty z obce jižním směrem do lomu. Dominantou je tvrz 11, která disponuje neobvykle silnou výzbrojí.

Opevněná kasárna opěrného bodu Hruševje

Tvrz 11

Na východním konci obce se nacházel první větší skalní útvar od vsi Strane, do kterého bylo možné zabudovat rozsáhlejší podzemí. Stavitelé této příležitosti bezezbytku využili. Na typ 200 zde byla postavena neobvykle rozlehlá tvrz, která navíc pravděpodobně nebyla zcela stavebně dokončena a bylo zde počítáno s výstavbou dalších objektů.

Střílna protitankového kanónu

Na čele se ve skalní stěně nacházely tři bojové objekty. Severovýchodním směrem působil protitankový kanón umístěný za mohutnou pancéřovou deskou. V interiéru byl přístupný pomocí schodiště. Sousední objekt byl vyzbrojen těžkým kulometem. Střílna je z venčí zazděna a zcela splývá s okolním terénem. Poslední větší objekt disponoval opět kulometnou výzbrojí a jeho střílna je také důkladně zazděna a zamaskována, ve skalním zářezu pod ním se nachází jeden ze dvou vchodů, které nejsou nijak chráněny. Tyto dva objekty byly napojeny na podzemí pomocí šachet, ve kterých se nacházelo dřevěné schodiště, které se dodnes nedochovalo.

Dále v týlu se nacházejí dvě mohutné stavby. Na severní straně se jedná o blok pro tři těžké kulomety ve střílnách pod betonem. Přístupný je pomocí šachty s kovovými stoupačkami. Jeho hlavní výzbroj postřelovala především týlovou stranu tvrze, jeden těžký kulomet působil bočně do navazující linie opevnění. Jižní objekt disponoval dvěma těžkými kulomety pro boční palbu. Přístupný byl pomocí šachty s betonovým schodištěm. Ve strojovně se nacházejí neobvykle dva podstavce pro agregáty, což svědčí o velikosti celého komplexu.

Strojovna tvrze

Interiér se zachoval ve velmi dobrém stavu. Kromě chybějících schodišť zde nebyly provedeny žádné trhací práce. Interiér pravděpodobně sloužil v poválečném období pro potřeby jugoslávské armády nebo jako civilní kryt, což ho uchránilo od větších poškození. Jedná se tak o jeden z nejzachovalejších objektů v mnohakilometrovém okruhu.

Pozorovatelna 12

Na táhlém návrší jižně od obce (660 m.n.m.) se nachází velitelské stanoviště či úkryt, který disponoval zvonem pro pozorování a blízkou obranu. Kromě jednoduchého vchodu disponoval několika menšími místnostmi a velkým kasárenských sálem. Na čele objektu byl umístěn samotný zvon a po stranách dvoje zařízení pro optickou komunikaci (fotofonika), přičemž není příliš zřejmé na jaké objekty bylo toto zařízení směřováno (případně nebyly vůbec postaveny).

Interiér je bohužel vážně poškozen trháním traverz ze stropnice. Jedna z nich se dodnes v kasárnách nachází. Vedle zvonu je proražen druhý východ z objektu související s těžbou železa. Stupeň poškození neumožňuje určit původní účel (další fotofonika, střílna nebo vstup). V týlu se nachází rozlehlý zarovnaný prostor, na kterém byla pravděpodobně vybudována provizorní kasárenská budova.

Tvrz 13

Poslední stavbou spadající do opěrného bodu Hruševje je malá tvrz nacházející se v poměrně nepřehledném krasovém zalesněném terénu nad silnicí Hruševje - Orehek. Jediný bojový objekt tak stojí na hraně mezi několika krasovými jámami. Jeho výzbroj tvořily dva těžké kulomety ve třídílných střílnách staršího typu a bočně postřelovaly svah v obou směrech linie. Kromě střeleckých místností se do malého srubu vešel již pouze vchod a šachta pro točité schodiště, které se zde však již nenachází. Obě střílny jsou dnes vytrženy a okolí je silně zarostlé.

Střílna na ochranu vchodu do tvrze 13

V prohlubni severním směrem se nachází vchod do podzemní části. Vstup disponuje zalomenou chodbičkou se střílna na její ochranu. Za ní již následuje strojovna a další infrastruktura. Podzemí je vyraženo ve tvaru písmene "L", přičemž šachta do bojového objektu se nachází v jeho ohybu. Nejdále byla umístěna ubikace mužstva.

V rámci opěrného bodu bylo patrně počítáno s výstavbou dalších bojových objektů, k jejich realizaci však již nedošlo.

 

 

Opěrný bod Orehek

Opevnění v okolí obce Orehek opět přechází do rovinatého terénu, ve kterém nebylo možné budovat větší stavby a tvrze. Z tohoto důvodu zde uplatnění opět nalezly typové objekty pro těžké kulomety umístěné v jednostřílnových kopulích pro boční palbu. Výjimku tvoří v první linii pouze Tvrz 17, která byla postavena povrchovým způsoben okolo kostela se hřbitovem přímo v obci.

Vytržená kopule monobloku 15

Monoblok 14

Na mírném návrší nad silnicí Hruševje - Orehek (nedaleko Koretanskeho vodovodu) se nachází typový objekt pro dva těžké kulomety umístěné v pancéřových jednostřílnových kopulích. Obě kopule jsou však vytrženy a interiér je zaplaven vodou. V okolí se nachází aktivně využívaná pastvina.

Monoblok 15

Další typový objekt pro dva těžké kulomety se nachází v ohrazených křovinách za kravínem na okraji obce Orehek. Interiér patrně po určitou dobu sloužil pro účely civilní ochrany. Jedna kopule je vytržena, druhá se ležící na boku nachází stále nedaleko svého místa určení. Interiér je bohužel opět zatopen.

Monoblok 16

Typový objekt pro dva těžké kulomety se nachází po levé straně cesty Orehek - Sevnice. V okolí se nachází aktivně využívaná pastvina. Jedna kopule by měla být vytržena, druhá se sic vytržena stále nachází na svém místě.

Tvrz 17

Do mírného návrší na jehož vrcholu v obci Orehek stojí kostel se hřbitovem byla zabudována povrchovým způsobem malá tvrz. Hlavní část byla postavena ve tvaru písmene "L" a nezvykle disponuje dvěma kasárenskými bloky. Z ohybu navíc odbočuje chodba pod jediný bojový objekt vyzbrojený čtyřstřílnovou pancéřovou kopulí pro těžké kulomety. Tato část je však zazděna. Západní vchodový objekt se zachoval v dobrém stavu. Interiér je značně poškozen těžbou traverz ze stropnice. Druhý vchodový objekt na východní straně se značně poškozen a jeho pozůstatky jsou těžko čitelné. V poválečném období podzemí patrně sloužilo jako kryt civilní obrany. Všechny objekty tvrze jsou hrozivě zarostlé.

Dobře maskovaná čtyřstřílnová pancéřová kopule pro těžké kulomety

Součástí opěrného bodu Orehek jsou patrně další objekty, které se nacházejí více v týlu a tvoří linii s tvrzí 13 a svojí palbou tak blokují svahy v okolí Šimeni vrh (718 m.n.m.). Linie opevnění dále pokračuje jižním směrem opěrným bodem Varda, jehož objekty jsme však neprozkoumali. 

 


Zobrazit místo Vallo alpino - Slovenia - visited na větší mapě

 

 

 

HOME  ]

e-mail: valloalpino@seznam.cz