Cigacice

 

V případě Cigacic (Tschicherzig) se jedná o bezesporu nejznámější část Oderstellung. I přesto jsou nejnavštěvovanějšími objekty pouze pevnůstky umístěné mezi silničními mosty v obci Lešna Góra. Osobně se domnívám, že je to ovšem veliká škoda, protože daleko zajímavější stavby se nacházejí v druhé linii a v lesích a protipovodňovém valu na obou křídlech prostoru Cigacice. Bohužel některé objekty druhé linie se staly v posledních letech cílem zlodějů kovů.

Cigacice se nacházejí 15 kilometrů severně od Zielonej Góry. Primárním cílem byla ochrana silničního mostu spojujícího obce Cigacice - Lešna Góra (Waldhauser). V poválečných letech byl vybudován o 500 metrů východněji nový silniční most hlavní silnice E65, díky které zmizely z povrchu dva objekty Oderstellung, které se nacházely v její trase. Z této silnice však do prostoru Lešne Góry není možné odbočit!

Nejznámějšími objekty jsou pevnůstky č. 708, 711 a 712. Všechny se nacházejí mezi oběma silničními mosty. Jako první nelze přehlédnout pozorovací zvon 9P7 pozorovatelny č. 712 z roku 1935, nacházející se v bezprostřední blízkosti starého mostu. Vstup byl bohužel v poválečných letech zasypán.

Před protipovodňový val je umístěna oboustranná pevnůstka pro dva těžké kulomety z roku 1932 nesoucí číslo 711. Je zbavena hlavních pancířů a obvykle je zalita vodou. Na stěnách se zachovala řada nápisů, na jednom z betonových podstavců se zachovalo torzo kovového stolku pod lafetu pro těžký kulomet. Stup není nijak chráněn, několik schodů vede do malé společné předsíňky, ze které se vstupuje přímo do bojových místností. Zjednodušeně lze tento typ objektu označit za spojení dvou jednostranných objektů budovaných na Oderstellung od roku 1928. V nedávné době byla vyčerpána voda z pevnůstky a v současné době se jí v ní nachází pouze několik centimetrů.

Zhruba v půli cesty mezi č. 711 a 708 se nachází přímo v protipovodňovém valu vestavěný pasivní úkryt č. 709, který je však zcela zasypán a identifikovat ho je možné pouze podle křovin, které vyrůstají z prostoru týlové stěny, ze které vyčnívá pouze jedna ze stoupaček žebříku.

Posledním srubem je č. 708, který je již řadu let uzavřen. Plánován v něm byl vznik muzea. Organizace, která se o něj starala, však tuším v roce 2008 zanikla. Jedná se opět o oboustranný objekt z roku 1932 určený k bočním palbám dvou těžkých kulometů, umístěných v netypových pancéřových deskách o rozměrech 280 x 180 x 8 cm. Zároveň se jedná o nejzachovalejší objekt tohoto typu na celé linii Oderstellung.

 

Dále lze pokračovat proti proudu Odry, kde se nachází následující objekty:

707 – pasivní úkryt, zcela zničen při výstavbě nové silnice.

706 – objekt pro dva těžké kulomety v pancéřových deskách 7P7 s pozorovacím zvonem 9P7. Zcela zachovalý, ovšem také zcela zasypaný a nepřístupný.

705 – objekt pro přímou palbu těžkého kulometu umístěného v pancéřové polokopuli 3aP7. Opět zcela zachovalý a také zcela zasypaný a nepřístupný.

703 – pasivní úkryt z roku 1935 s jedním vchodem bez střílny na jeho ochranu je předsunut před protipovodňový val. To ho sice uchránilo od zasypání, ale ne od zatopení vodou.

701 – bojový objekt pro boční palbu těžkého kulometu v pancéřové desce 7P7 s pozorovacím zvonem 9P7. Opět zcela zachovalý, nicméně zasypaný. Pancéřová deska je částečně odkryta a také zvon unikl zasypání.

700 – bojový objekt pro palbu těžkého kulometu v pancéřové desce 7P7. Zcela zachovalý, nicméně zasypaný. Viditelná pouze část desky 7P7.

699 – bojový objekt pro palbu těžkého kulometu v pancéřové desce 7P7. Zcela zachovalý a zcela zasypaný. Viditelná pouze část desky 7P7.

 

V rámci týlového postavení se východně od silnice Cigacice – Zielona Góra zachovaly čtyři objekty, přičemž pouze jeden z nich byl v poválečném období zničen.

697 - určený k přímé palbě dvou těžkých kulometů umístěných v pancéřové desce 7P7. K pozorování sloužil pancéřový zvon 9P7. Celá vstupní část pevnůstky je vyhozena do povětří. Zachovaly se pouze střelecké místnosti s částmi pancéřových desek. Stropnice v prostoru pancéřového zvonu byla vymrštěna do vzduchu a obráceně dopadla na své původní místo. Proto je dnes možné zvon nalézt v místnosti původně pro něj určený pouze vzhůru nohama, vstupuje se do ní z pravé střelecké místnosti.

698 - zcela zachovalý pasivní úkryt pro výpadovou jednotku. Disponuje dvěma vstupy, které vedou do společné předsíně, která je chráněna dvěma střílnami. Zde si osádka mohla odložit části vybavení, které používala v polním opevnění. Pancéřové dveře vedou do jediné místnosti objektu, která sloužila jako ubikace.

702 - patrně nejhezčí objekt celého úseku. Je určen k přímé palbě dvou těžkých kulometů, umístěných v pancéřových deskách 7P7 a byl vybudován v roce 1936. Vstupuje se do něj dvěma vchody. Prostor před nimi chránila zbraň umístěná ve střílně pod betonem. Z předsíně vede nouzový východ do strany objektu, prostor chrání tři střílny. Dále následuje velká místnost, která sloužila jako ubikace posádky. Z ní vedou dvoje pancéřové dveře do dvou střeleckých místností. Každé dveře jsou jinak řešeny, zatím co levé jsou klasické otvírací, pravé jsou posuvné. Uvnitř se zachovala celá řada nápisů, na stropnici objektu protipěchotní překážky, po straně zbytky komínu. Interiér je vyčištěný, pancéřové prvky jsou postupně natírány, také okolí je zbavené náletových křovin a vysečené. Objekt sloužil jako muzeum opevnění, i nyní je pečlivě udržován. K dispozici však nejsou žádné údaje o tom, zda je objekt vůbec přístupný, natož o otvírací době.

710 - pasivní úkryt, do kterého se vstupuje jediným vchodem. Nemá ochranné střílny a z malé předsíňky vedou další dveře přímo do ubikací. Na jejich zadní stěně se nalézá únikový východ. Objekt je vyčištěný a částečně odkrytý. Je součástí naučné stezky po zachovalých objektech Oderstellung. Uvnitř se zachovala řada nápisů.

 

Západně od silnice Cigacice – Zielona Góra se na poměrně velkém prostoru za protipovodňovým valem nachází dalších sedm poměrně zachovalých objektů:

722 - poněkud zarostlá a navíc na soukromém pozemku se nacházející pevnůstka, jejíž hlavní výzbroj tvořil těžký kulomet, který z pancéřové desky 7P7 bočně postřeloval prostor za protipovodňovým valem. Až na samotnou desku, která je v prostoru střílny a pozorovacího průzoru odříznuta se objekt zachoval v poměrně dobrém stavu. Nicméně vstupy do ní jsou uzavřeny a majitel nedaleké usedlosti příliš nestojí o to, aby se mu někdo procházel po zahradě.

723 – bojový objekt pro boční palbu těžkého kulometu se nezachoval, nachází se v poměrně nepřehledném křovinatém terénu a dosud nebyl navštíven.

724 - velice zajímavý objekt, který se však na přelomu dubna a května 2000 stal terčem nájezdu "sběratelů šrotu", kteří vyřízli autogenem část pancéřové desky 7P7 v okolí střílny a průzoru. Výzbroj tvořily dva těžké kulomety umístěné ve dvou pancéřových deskách 7P7, určené k přímé palbě. Možnost pozorování zvětšoval pancéřový pozorovací zvon 9P7, umístěný mezi oběma střeleckými místnostmi. Okolí je poměrně zarostlé, již v poválečném období byla odříznuta část pancéřové desky v pravé střelecké místnosti a vrchlík zvonu. Jinak se objekt zachoval nepoškozen. Uvnitř je možné spatřit celou řadu nápisů, dobře se dají fotografovat i nápisy ve zbytku zvonu, a na zbylých částech pancéřových desek. Týlová stěna byla pomalována moderním maskováním v průběhu pokusu o rekonstrukci.

725 – pasivní bojový úkryt pro výpadovou jednotku se nachází poněkud mimo ostatních objektů a navíc by měl být zalitý vodou, z tohoto důvodu jsme se ho ani nepokoušeli hledat.

726 - nalézá se 600 metrů za první linií a svým těžkým kulometem bočně postřeluje rozsáhlé louky v prostoru za protipovodňovým valem. Nachází se na kraji lesa, obklopen celou řadou jezírek, která znesnadňují přístup. Je poměrně poničen výbuchem v prostoru ubikací a vchodů. Ve střelecké místnosti se však zachovala pancéřová deska 7P7, která je však částečně zasypána zeminou.

728 - pasivní úkryt umístěný 200 metrů za protipovodňovým valem. Je z větší části zahrnut zeminou a interiér je zcela zatopen.

730 - další pasivní úkryt, který se tentokrát nachází přímo za protipovodňovým valem na kraji lesa, ve vzdálenosti 500 metrů za zemědělskou usedlostí. I tentokrát je zcela zatopen.

 

Od silničního mostu pokračuje první linie pasivním úkrytem č. 713, který je zcela zasypán v protipovodňovém valu. Následující pevnůstky 714 – 720, 727 a 729 se nacházejí před protipovodňovým valem a ještě se mi nepoštěstilo, aby nebyl přístup k nim zatopen. V letních měsících jsou navíc beznadějně zarostlé. Ve své podstatě zde není o co přijít – úkryty (č. 715, 717, 718, 720 a 727) jsou sice zachovalé, ale zcela zalité vodou. Zbylé objekty – bojové – jsou zničené a v jejich ruinách se nezachovaly žádné pancéřové prvky.

Posledním objekt popisovaného úseku je č. 721. Umístěn byl v ohybu zde poměrně vysokého protipovodňového valu, což umožňovalo vedení dalekých paleb jeho těžkého kulometu umístěného v pancéřové polokopuli 3aP7. Navíc zde bylo umístěno také pozorovací stanoviště se zvonem 9P7. Do objektu z roku 1935 se vstupovalo dvěma vchody, které byly uvnitř chráněny dvěma střílnami. Z předsíně vedly jedny dveře do společných ubikací. Zde vedly dvoje dveře – jedny pod kopuli pro těžký kulomet a druhé do další místnosti s menší ubikací pro obsluhu pozorovacího zvonu. Nacházel se zde také nouzový východ. Pozorovací zvon byl přístupný z malých ubikací (pro ubytování důstojníků). Pevnůstka se zachovala v neporušené podobě, v současnosti je bohužel zcela zasypána novým protipovodňovým valem.

 


Zobrazit místo Oderstellung na větší mapě

 

 

HOME  ]